Basketbol Potamı Oluşturuyorum

Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler, Geometri ve Ölçme

Alt Öğrenme Alanı: Oran ve Orantı, Çember

Sınıf Düzeyi: 8.sınıf

Kazanım(lar):

 • M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.

Kullanılması planlanan araç-gereçler: Basketbolcuların ve basketbol potasının yer aldığı etkinlik kağıdı

Etkinliğin Amacı / Hedefleri

 • Bu etkinlik öğrencinin var olan matematik bilgileri ile günlük hayattaki bir problem durumuna çözüm bulması için hazırlanmıştır. Aynı zamanda kazanımlar kısmında yer alan kazanımlara ne kadar sahip olduğunu gösterecektir. Etkinlik kazanımlarla sınırlı kalmayıp öğrencilerin bilgilerini yeni bir problem durumuna nasıl uyguladığını da bizlere göstermiş olacaktır. Elindeki verileri doğru kullanarak bir orantı sabiti elde edip bunu yeni duruma uyarlayabilmesi amaçlanmıştır. Çapı ya da yarıçapı verilen çemberin ölçülerini bularak elde ettiği veriyi var olan verilerle karşılaştırarak değerlendirmesi beklenmektedir.
 • Öğrenci bu süreçte hem veri toplayacaktır hem de topladığı verileri nasıl kullanması gerektiği noktasında bir değerlendirme yapacaktır.
 • Etkinlik sonucunda her grubun etkinlik süreçleri ve sonuçlarının değerlendirme kısmında diğer grupların aktif rol alması sağlanarak akran değerlendirmesine imkan tanımak amaçlanmıştır.

Öğrencinin sahip olması gereken ön bilgiler nelerdir?

 • Bu etkinlik daha çok değerlendirme niteliği taşıdığı için kazanımlar kısmında yer alan kazanımlara sahip olması beklenmektedir.

Etkinliğin adım adım açıklaması

 • Okulun matematik sınıfını daha eğlenceli bir hale getirmek için sınıfa basketbol potası yapılmak isteniyor.
 • Bu çalışma için de okulun 8.sınıf öğrencilerinden yardım alınabileceği düşünülüyor.
 • Basketbol potası sınıf ortamında olacağı için gerçek ölçülerinden farklı olacağını öğrencilere açıklayarak etkinliğe giriş yapabilirsiniz.
 • Etkinlikte sınıf mevcudu da göz önünde bulundurularak öğrencilerin yaklaşık 4 kişilik gruplarla çalışmaları uygun görülmektedir.
 • Öncelikli olarak grupları oluşturunuz.
 • Gruplar oluşturulduktan sonra öğrencilere” Hangi basketbol oyuncularını tanıyorsunuz?
 • Basketbol oyununa ilişkin hangi kuralları biliyorsunuz?
 • Daha önce basketbol maçı izlediniz ya da oynadınız mı? sorularını sorunuz.
 • İsteğinize ve öğrencilerin ilgilerine bağlı olarak soruların sayısını arttırabilirsiniz.
 • Bu sorular daha önce basketbol oyununa ilişkin bilgisi ve deneyimi olmayan öğrencilerin kendilerini etkinliğe hazır hissetmeleri için önem taşımaktadır.
 • Aşağıda isimleri ve boy uzunlukları yer alan basketbolcuları dersten önce bir Word dosyasında hazırlayıp çıktısını alıp öğrencilere dağıtınız.
 • Resimlerde isimleri ve boy ölçüleri yer alan basketbolcuları tanıyıp tanımadıklarını öğrencilere sorunuz.

Cedi OSMAN


Boy uzunluğu: 2,04 metre

Hidayet TÜRKOĞLU

Boy uzunluğu: 2,08 metre

Ersan İLYASOVA


Boy uzunluğu: 2,08 metre

Doğuş BALBAY


Boy uzunluğu: 1,85 metre

 Furkan KORKMAZ


Boy uzunluğu: 2,01 metre
 • Öğrencilere basketbolcuların boy uzunluklarına bakarak gerçek basketbol potasının yüksekliğinin kaç metre olabileceğini sorunuz.
 • Bu sorunun cevabını bilen öğrencilerin de sınıfta var olabileceğini unutmayınız.
 • Sonrasında aşağıda yer alan sorular üzerine de tartışınız.
 • Basketbol potasının çemberinin çapı kaç santimetre olabilir?
 • Çemberin çapını da düşünerek basketbol topunun çapı kaç santimetre olabilir?
 • Soruların cevaplarından sonra onlarla aşağıda yer alan basketbol potasının ve basketbol topunun gerçek ölçülerini paylaşınız.
 • Bu resimleri ve ölçüleri yine Word dosyasında hazırlayıp akıllı tahtada açabilirsiniz ya da çıktı alıp her gruba bir tane olacak şekilde verebilirsiniz.
Potanın yerden yüksekliği: Yaklaşık olarak 3,05 metredir.
Potanın saç levhasının (panya) ölçüleri: 105 cm x 180 cm
Potanın çemberinin çapı: 45 cm
Basketbol topunun ağırlığı: 650-700 gr
Basketbol topunun çevresi: 75-80 cm
Topun yarıçapı: 12,5 cm
 • Basketbolcuların ortalama boy uzunlukları için bu uzunluklar uygun görüldüğüne göre bizim sınıfımızdaki basketbol potası için ölçüler nasıl olmalı? sorusunu sorunuz ve hesaplamalarını isteyiniz.
 • Öğrenciler bu aşamada sınıfın boy uzunluğu ortalamasını hesaplamak için sınıftaki arkadaşlarının boy uzunluklarına ait verileri toplamaları gerekmektedir.
 • Sınıf ortamında karışıklığa neden olmaması için her gruptan bir temsilci seçmelerini isteyiniz.
 • Gruplardan seçilen öğrencilerin grupları gezerek verileri toplamasını sağlayınız.
 • Bu süreçte öğrencilerden yaptıkları işlemleri dağıtılan etkinlik kağıdının arkasına yazmalarını söyleyiniz.
 • Öğrencilerin bu süreçte yaptıkları işlemleri not almaları etkinlik sonunda diğer grupların ulaştıkları sonuçlar ile kendi sonuçlarını karşılaştırabilme açısından onlara kolaylık sağlayacaktır.
 • Çalışma sonunda her grubun elde ettiği verileri tahtaya aşağıdaki gibi bir tablo çizerek tabloya yazabilirsiniz. Eğer öğrenciler gerekli olan bilgi ile gereksiz olan bilgiyi ayırt edemedilerse tablodaki verilerin hepsinin bulunması gerekip gerekmediği sorarak öğrencileri yönlendirebilirsiniz.
 • Öğrencilerin elde ettikleri sonuçlara bakarak bu sonuçlara ulaşmak için hangi verileri nasıl kullandıklarını açıklamalarını isteyiniz.
 • Eğer öğrenciler doğru işlemleri yapmalarına rağmen küçük farklar olacak şekilde farklı sonuçlara ulaşmışlarsa tüm verileri temsil edecek şekilde verilerin aritmetik ortalamasını almalarını isteyiniz.
 • Bulacakları değerlerin bizim potamızın ölçüleri olduğunu söyleyiniz.
 • Burada doğru sonuca ulaşamayan grupların süreçlerini diğer grup arkadaşlarının değerlendirmesine imkan tanıyınız.
 • Bu sayede akran değerlendirmesine imkan tanımış olursunuz ve yanlış sonuçlara ulaşan grupların hata yaptıkları noktaları düzeltmelerine yardımcı olursunuz.
 • Buldukları sonuçlara göre sınıfta oluşturulacak olan pota için gerçek basketbol topu kullanmalarının uygun olup olmadığını değerlendirmelerini isteyiniz.
 • Uygun değilse ölçülerinin nasıl olması gerektiğini sorunuz.
 •  Değerlendirme sonuçlarını onlara dağıtılan (eğer yazacak kadar alan varsa) etkinlik kağıdının arkasına yazabileceklerini söyleyiniz. Yeterli alan olmaması durumunda başka bir kağıt kullanabileceklerini söyleyiniz.
 • Bulunan sonuçları sınıfla birlikte tartışınız.


Yayımlandı

kategorisi

, , , , ,

yazarı: